กิจกรรม Scan Event

ขอขอบคุณที่ทุก ๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล  หรือองค์กรที่มั่นใจในวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ 

และให้โอกาสกับเบรนเท็น สแกน เข้าร่วมกิจกรรมการสแกนเพื่อค้นหาพรสวรรค์ให้กับทุกคน ทุก เพศ ทุกวัย


    โครงการเตรียมหลักสูตร-นวัตกรรมค้นพบพรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือ

⭕ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่
⭕ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงค์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

สรุปภาพกิจกรรม  วันที่  29 เม.ย..2567

ค้นพบพรสวรรค์ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ลายนิ้วมือ ค้นพบพรสวรรค์ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ลายนิ้วมือ

  โครงการสแกนลายนิ้วรางวัลเพชรแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3
⭕“ความภาคภูมิใจ”ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ความภูมิใจขยายผลไปสู่ความภูมิใจกับความสำเร็จครั้งใหม่ ๆ และต่อๆ ไป
มีข้อพิสูจน์ที่ยีนยันว่าผลการสแกนลายนิ้วมือและวิเคราะห์เป็นการยืนยันอีกชั้นหนึ่งว่า
เยาวชนที่ได้รับรางวัลแต่ละสาขา มีความรู้ความสามารถตรงกับศักยภาพแฝงในลายนิ้วมือ
ทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสแกนลายนิ้วมือเกิดความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้นอีก
"ความมั่นใจในตัวเอง ความเชื่อมั่นในตัวเอง คือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จทั้งปวง"

สรุปภาพกิจกรรม  วันที่  9-10 มี.ค.2567

ค้นพบพรสวรรค์ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ลายนิ้วมือ ค้นพบพรสวรรค์ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ลายนิ้วมือ

ขอบคุณ ดร.สมศักดิ์ แสวงการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสอง ที่ให้โอกาสกับสถาบันเบรนเท็น สแกน เข้าร่วมกิจกรรมสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาพรสวรรค์

ให้เด็กนักเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง ในโอกาสกิจกรรม Open House  มีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจเข้ารับการสแกนและวิเคราะห์เบื้องต้น 10 นิ้วเป็นจำนวนมาก

พร้อมวิเคราะห์เบื้องต้นแนะนำการค้นหาพรสวรรค์และศักยภาพด้านการเรียน เพื่อแนะแนวทางให้กับนักเรียนในการเลือกสายการเรียนและแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

สรุปภาพกิจกรรม  วันที่  19 ม.ค.2567

ค้นพบพรสวรรค์ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ลายนิ้วมือ ค้นพบพรสวรรค์ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ลายนิ้วมือ

ขอบคุณ ดร.นโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยาที่ให้โอกาสกับสถาบันเบรนเท็น สแกน เข้าร่วมกิจกรรมสแกนลายนิ้วมือหาพรสวรรค์ให้เด็กนักเรียน

พร้อมกับผู้ปกครอง ในโอกาสกิจกรรม Open House มีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจเข้ารับการสแกนและวิเคราะห์เบื้องต้น 10 นิ้วจำนวนมาก   

ในโอกาสนี้ นักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับการสแกนลายนิ้วมือ10นิ้วพร้อมวิเคราะห์เบื้องต้น  ในการค้นหาพรสวรรค์และศักยภาพด้านการเรียน เพื่อแนะแนวทางให้

กับนักเรียนในการเลือกสายการเรียนและแนวทางประกอบอาลชีพในอนาคต  

สรุปภาพกิจกรรม  วันที่  14 ม.ค.2567

ค้นพบพรสวรรค์ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ลายนิ้วมือ ค้นพบพรสวรรค์ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ลายนิ้วมือ

 

ขอบคุณ ดร.นโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยาที่ให้โอกาสกับสถาบันเบรนเท็น สแกน เข้าร่วมกิจกรรมสแกนลายนิ้วมือหาพรสวรรค์ให้เด็กนักเรียน

พร้อมกับผู้ปกครอง ในโอกาสกิจกรรมประชุมผู้ปกครองฯ  มีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจเข้ารับการสแกนและวิเคราะห์เบื้องต้น 10 นิ้วจำนวนมาก  

และรวมถึงสนใจออกรายงานในราคาพิเศษ  อีกจำนวนหนึ่ง  ในโอกาสนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ปอแก้ว ครุฑนาค  ในฐานะนักวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ

กับพหุปัญญา 10 ด้าน  มาแนะนำความน่าเชื่อถือและความแม่นยำเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ ในการค้นหาพรสวรรค์และศักยภาพด้านการเรียน

เพื่อแนะแนวทางให้กับนักเรียนในการเลือกสายการเรียนและแนวทางประกอบอาลชีพในอนาคต 

สรุปภาพกิจกรรม  วันที่  7 ม.ค.2567

 ค้นพบพรสวรรค์ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ลายนิ้วมือ  ค้นพบพรสวรรค์ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ลายนิ้วมือ

กิจกรรม 2566 และที่ผ่านมา

ค้นหาพรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือ สแกนลายนิ้วค้นหาพรสวรรค์
สแกนลายนิ้วหาพรสวรรค์ในเด็ก สแกนลายนิ้วหาพรสวรรค์ในเด็ก
สแกนลายนิ้วหาพรสวรรค์ในเด็กและนักเรียน สแกนลายนิ้วหาพรสวรรค์ในเด็กและนักเรียน
สแกนลายนิ้วหาพรสวรรค์ในเด็กและนักเรียน

สแกนลายนิ้วหาพรสวรรค์ในเด็กและนักเรียน

สแกนลายนิ้วค้นหาพรสวรรค์ สแกนลายนิ้วค้นหาพรสวรรค์ได้ทุกวัย
สแกนลายนิ้วค้นหาพรสวรรค์ สแกนลายนิ้วค้นหาพรสวรรค์
สแกนลายนิ้วค้นหาพรสวรรค์ สแกนลายนิ้วค้นหาพรสวรรค์
สแกนลายนิ้วค้นหาพรสวรรค์ สแกนลายนิ้วค้นหาพรสวรรค์
ลายนิ้วแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ลายนิ้วบุคคลอัจฉริยะ
สแกนลายนิ้วเพชรแผ่นดิน สแกนลายนิ้วเพชรแห่งแผ่นดิน คนอัจฉริยะ
พรสวรรค์ด้านการแพทย์จากลายนิ้วมือ  วิทยาศาสตร์การแพทย์กับการค้นหาพรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือ 
ค้นพบพรสวรรค์การเป็นเต้นนักแสดงจากลายนิ้ว  ค้นพบพรสวรรค์ด้านการแสดงจากลายนิ้ว 

พิสูจน์ความแม่นยำ ผลการสแกนลายนิ้วมือเบื้องต้น ให้คะแนนเต็ม 100

 

ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ

คลิป Video ..ประสบการตรงจากผู้ที่เคยสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ ให้คะแนน 90-100 %


สแกนลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์ปัญญา10ด้านและอัจฉริยภาพส่วนบุคคลได้จริง


 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ


----
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร?

ต่อจากนี้ไป การค้นพรสวรรค์และการรู้จักตนเองจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ..

 


                              ติดตั้ง GPS ส่วนบุคคล ด้วยวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ

สแกนพรสวรรค์ผ่านลายนิ้วบุคคลสำคัญระดับประเทศ -ระดับโลก

บุคคลผู้ที่ประสบผลสำเร็จระดับประเทศ-ระดับโลกที่เคยสแกนลายนิ้วมือและวิเคราะห์ ฯ

สแกลลายนิ้วมือบุคคลสำคัญ

 


@brainten

Tel:092 494 5445 ,092 445 9874


 

ทุกคนที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือของตัวเอง 1 เล่ม(ฉบับเต็ม 33 หน้า) /

เข้าอบรมวิเคราะห์ลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์ศักยภาพที่สุดของตัวเอง พร้อมแนวทางในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ฉบับเต็ม 1 คน จำนวน 33 หน้า

ลายนิ้วพี่น้องครอบครัวเดียวกัน

ลายนิ้วพี่น้องครอบครัวเดียวกัน
รายงานวิเคราะห์ฉบับเต็มของพี่ชาย กับน้องสาว จะเห็นความแตกต่างในหลายด้านหลายมิติของแต่ละคน

(คลิกที่ปกรายงานเพื่อเข้าไปดูรายงานฉบับเต็ม)


อายุน้อย 100 ล้านผ่านลายนิ้วมือ

รายงนวิเคราะห์ อายุน้อย 100 ล้าน


รายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือฉบับภาษา อังกฤษ

เบรนเท็นสแกน มีรายงานให้เลือกได้ 2แบบคือ รายงานฉบับภาษาอังกฤษ / หรือฉบับภาษาไทย


เกี่ยวกับเรา

BrainTen รับสแกนลายนิ้วมือและออกรายงานวิเคราะห์ เพื่อค้นหาพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้แล้วนำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ สร้างอนาคตที่ยอดเยี่ยม  แต่ละบุคคลล้วนมีความแตกต่างมีศักยภาพในแบบของตนเอง การค้นพบอัจฉริยภาพ ความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีมาแต่กำเนิดจึงเสมือนหนึ่งเราได้ค้นพบแผนที่ชีวิตของตนเอง มี GPS ที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ดูเพิ่มเติม 

BrainTen

ศูนย์ สแกนลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์
อัจฉริยภาพ ความถนัดของบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย

Meeting Mall บางอ้อ เลขที่ 572 ชั้น 2 ห้อง 610 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 94 (ติดดับเพลิงบางอ้อ) แขวงบางอ้อ เขต บางพลัด กทม. 10700

 MRT สถานีบางอ้อ  / รถแมล์ 203,18, 175

  09 2494 5445 , 09 953 6364
  LINE OA :@brainten
  brain10ten@gmail.com