แบบสอบถาม เพื่อการวิเคราะห์สไตล์ผู้เรียน

แบบสอบถามนี้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทดสอบตนเองได้ทุกคนและทุกวัย เพื่อทราบสไตล์ของตนเอง ว่าเป็นแบบไหน จาก 4 สไตล์ต่อไปนี้ จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่างเบรนเท็นสแกน ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย(สคท.)

อนึ่ง แบบสอบถามนี้ไม่มีข้อผูกพันธ์และไม่ได้เก็บประวัติใดๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อทราบสไตล์การเรียนรู้ของตนเองว่าเป็นแบบใดจาก 4 แบบต่อไปนี้

เมื่อทำแบบทดสอบแล้วจะทราบผลคำตอบทันทีว่าตนเอง ว่ามีแนวโน้มเป็นกลุ่มผู้เรียนประเภทใด ดังต่อไปนี้

  • นักทฤษฎี
  • นักวิเคราะห์
  • นักปฏิบัติ
  • นักกิจกรรม
เอกสารอ้างอิง
ปัญญา ทรงเสรีย์. ก้าวสู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช,2547.